خون

سرطان خون

سرطان خون

سرطان خون  لوسمی، سرطان خون و مغز استخوان است. به زبان ساده، سرطان به عنوان رشد کنترل نشده سلول های غیر طبیعی تعریف می شود. سرطان می تواند در هر…